Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
  1. Aureus Kliniek: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Aureus Kliniek gevestigd aan Nieuwe Es 59 te Sleeuwijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 30226002;
  2. overeenkomst: de overeenkomst tussen Aureus Kliniek en de klant die via de website tot stand komt;
  3. klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf waarmee Aureus Kliniek een overeenkomst is aangegaan;
  4. product: het product dat op de website te koop wordt aangeboden;
  5. website: de website www.aureuskliniek.nl die door Aureus Kliniek wordt beheerd.

 

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Aureus Kliniek en de klant.
 2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
 3. Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.
 4. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Aureus Kliniek vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 5. Indien Aureus Kliniek niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Aureus Kliniek in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3: Aanbod

 1. Het aanbod van Aureus Kliniek is vrijblijvend.
 2. Het aanbod van Aureus Kliniek op de website geldt zolang de voorraad strekt.
 3. Kennelijke vergissingen of fouten, zoals schrijf-, typ-, of zetfouten, in het aanbod op de website of in e-mailberichten binden Aureus Kliniek niet.
 4. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan gewijzigd worden.

 

Artikel 4: Website

 1. Aureus Kliniek garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.
 2. Aureus Kliniek is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de website.

 

Artikel 5: Gebruiksvoorwaarden

 1. Bij gebruik van de website dient de klant zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.
 2. Het is de klant niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.
 3. Het is de klant niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Aureus Kliniek of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

 

Artikel 6: Prijzen en verzendkosten

 1. De op de website vermelde prijzen voor de producten zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.
 2. Aureus Kliniek heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.
 3. De hoogte van de verzendkosten wordt voordat de klant de bestelling kan plaatsen aan de klant via de website kenbaar gemaakt.

 

Artikel 7: Account

 1. De klant kan een account aanmaken op de website. Om een bestelling te kunnen plaatsen op de website is het niet noodzakelijk dat de klant een account heeft aangemaakt.
 2. De klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van zijn inloggegevens. Aureus Kliniek kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van door de klant toegepaste inlogcodes. Aureus Kliniek kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van de klant. Indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de klant, dan dient de klant Aureus Kliniek daarvan onverwijld in kennis te stellen.
 3. De klant kan zijn account te allen tijde sluiten.

 

Artikel 8: Plaatsen van bestelling via de website

 1. De bestelling is geplaatst nadat de klant het gehele bestelproces via de website heeft doorlopen en op de knop “Bestelling met betalingsverplichting” heeft geklikt.
 2. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de klant tijdens het bestelproces heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
 3. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, stuurt Aureus Kliniek de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen. Indien de klant geen bevestigingse-mail van Aureus Kliniek heeft ontvangen of indien de bevestigingse-mail de bestelling van de klant niet correct weergeeft, dan dient de klant zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Aureus Kliniek.

 

Artikel 9: Betaling

 1. Voor de via de website bestelde producten worden de volgende betaalmogelijkheden aangeboden:
  1. via iDEAL;
  2. door het factuurbedrag vooraf over te maken op de bankrekening van Aureus Kliniek;
  3. indien de klant de producten bij Aureus Kliniek ophaalt, contant of via pin betaling.
 2. Aureus Kliniek heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om de elektronische betaling via de website veilig te laten verlopen.

 

Artikel 10: Levering

 1. Aureus Kliniek zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. De bestelling wordt door Aureus Kliniek opgestuurd naar het door de klant opgegeven adres, tenzij de klant tijdens het bestelproces voor de optie “Afhalen” heeft gekozen.
 3. Heeft de klant tijdens het bestelproces voor de optie “Afhalen” gekozen, dan wordt naar de klant een e-mail gestuurd op het moment dat de bestelling gereed is. De klant kan na ontvangst van deze e-mail de bestelling ophalen bij Aureus Kliniek tijdens de openingstijden van Aureus Kliniek.
 4. Alle door Aureus Kliniek aangegeven leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.
 5. Indien Aureus Kliniek het product niet binnen 30 dagen nadat de bestelling via de website is geplaatst kan leveren, dan stelt Aureus Kliniek de klant daarvan via de e-mail op de hoogte en dan heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk met de klant een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de klant de overeenkomst ontbindt, dan betaalt Aureus Kliniek eventueel reeds betaalde bedragen terug binnen 14 dagen na de ontbinding.
 6. Het risico van het product gaat over op de klant op het moment dat de klant het product in ontvangst heeft genomen.

 

Artikel 11: Herroepingsrecht

 1. Indien de bestelling via de website geplaatst is, dan heeft de klant het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de klant de gehele bestelling van Aureus Kliniek heeft ontvangen. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten wordt de klant gewezen op het herroepingsrecht.
 2. Gedurende de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 11.1 zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
 3. Wil de klant gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de klant dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan Aureus Kliniek kenbaar te maken. Aan de klant wordt het “modelformulier voor herroeping” verstrekt dat de klant kan gebruiken indien hij de overeenkomst wil ontbinden.
 4. Nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, dient de klant het product binnen 14 dagen naar Aureus Kliniek terug te sturen, mits ongebruikt, onbeschadigd en onveranderd en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking.
 5. De klant kan ook, zonder eerst Aureus Kliniek ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, het product binnen de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 11.1 terugsturen naar Aureus Kliniek. In een dergelijk geval dient de klant het “modelformulier voor herroeping” of een andere ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat de klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht bij te voegen bij de retourzending.
 6. Indien de klant op elektronische wijze aan Aureus Kliniek kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Aureus Kliniek na ontvangst van deze melding de klant een ontvangstbevestiging.
 7. Is het geretourneerde product beschadigd of bevat het gebruikssporen, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat Aureus Kliniek overeenkomstig artikel 11.10 aan de klant terugbetaalt.
 8. Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.
 9. Het risico van de retourzending rust bij de klant. De klant dient de retourzending voldoende te frankeren.
 10. Aureus Kliniek zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht reeds betaalde gelden (aankoopprijs + de verzendkosten voor het toesturen van de bestelling) restitueren.
 11. Naar de klant wordt een document gestuurd genaamd “Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht” waarin aan de klant de procedures rond het herroepingsrecht worden uitgelegd.

 

Artikel 12: Conformiteit en reclames

 1. Aureus Kliniek staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Indien het geleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de klant dat aan Aureus Kliniek te melden binnen 2 maanden nadat de klant het gebrek ontdekt heeft.
 3. Om te onderzoeken of het geleverde product gebrekkig is, kan Aureus Kliniek van de klant verlangen dat de klant het product, op kosten van Aureus Kliniek, naar Aureus Kliniek terugstuurt.
 4. Indien de klant terecht heeft gereclameerd, dan zal Aureus Kliniek een nieuw product leveren. Indien het leveren van een nieuw product niet mogelijk is, dan wordt de aankoopprijs van het product (deels) gecrediteerd en terugbetaald.
 5. Indien de klant onterecht heeft gereclameerd, dan heeft Aureus Kliniek het recht de kosten die zij daardoor heeft gemaakt aan de klant in rekening te brengen, zoals verzendkosten.
 6. Indien het pakket met daarin de bestelling beschadigd door de pakketbezorger aan de klant wordt aangeboden, dan dient de klant het pakket niet in ontvangst te nemen en dient de klant onverwijld aan Aureus Kliniek kenbaar te maken dat hij het pakket wegens transportschade niet heeft geaccepteerd.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. Aureus Kliniek kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
  1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14;
  2. enige daad of nalatigheid van de klant.
 2. Aureus Kliniek is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
 3. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Aureus Kliniek is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
 4. Aureus Kliniek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Aureus Kliniek is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Aureus Kliniek is niet aansprakelijk voor schade aan of veroorzaakt door het product door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik van het product in strijd met de gebruiksaanwijzing.
 6. Aureus Kliniek is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
 7. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Aureus Kliniek of haar ondergeschikten.

 

Artikel 14: Overmacht

 1. Aureus Kliniek is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Aureus Kliniek geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Aureus Kliniek niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; diefstal; stroom- en internetstoring; overstromingen, aardverschuivingen en overige natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Aureus Kliniek; het verbranden van middelen van vervoer van Aureus Kliniek of het ingeschakelde transportbedrijf, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; overheidsmaatregelen.
 2. Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een toeleverancier van Aureus Kliniek.
 3. Indien Aureus Kliniek weet of het vermoeden heeft dat zij de bestelling (deels) niet tijdig kan leveren door overmacht, dan stelt Aureus Kliniek de klant daarvan zo spoedig mogelijk via de e-mail op de hoogte.

 

Artikel 15: Klantenservice

 1. Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen met de klantenservice van Aureus Kliniek. De klantenservice van Aureus Kliniek is op de volgende wijzen bereikbaar:
  Via het telefoonnummer: 0183-307010
  Via het e-mailadres: info@aureuskliniek.nl
  Door een bezoek te brengen aan Aureus Kliniek aan Nieuwe Es 59 te Sleeuwijk.
 2. Indien mogelijk, worden telefonische vragen direct beantwoord. Is dat niet mogelijk, dan wordt aan de klant kenbaar gemaakt binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten.
 3. Bij Aureus Kliniek ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
  verwerkingstijd vraagt, wordt door Aureus Kliniek binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 16: Privacy

 1. Aureus Kliniek verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy statement die op de website staat.

 

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de overeenkomst tussen Aureus Kliniek en de klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Aureus Kliniek worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Aureus Kliniek gevestigd is. De klant heeft 1 maand de tijd nadat Aureus Kliniek zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 

 

Voorwaarden spaarsysteem Aureus Kliniek

 • U spaart punten met behandelingen en productaankopen
  • Injectable behandeling – 1 punt per € 2
  • Laser behandeling – 1 punt per € 2
  • Chemische peelings – 1 punt per € 2
  • Schoonheidsbehandelingen en massages – 1 punt per € 1
  • Diverse behandelingen gelaat – 1 punt per € 1
  • Manicure – 1 punt per € 1
  • Productaankoop – 1 punt per € 1
 • De punten zijn alleen in te leveren op behandelingen.
 • Punten zijn per 100 in te leveren (100 p = €5 korting)
 • U kunt maximaal 1000 punten per transactie inleveren.
 • U spaart geen punten bij acties, cadeaubonnen en medische productaankoop.
 • De gespaarde punten zijn niet inwisselbaar voor contanten.
 • De klantenkaart blijft eigendom van Aureus Kliniek.