Privacy Statement

Bij de Aureus Kliniek B.V. (hierna Aureus Kliniek) staat privacy hoog in het vaandel. Of u ons nu belt, e-mailt, langskomt of een persoonlijk gesprek voert met een van onze medewerkers, u moet erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. In dit privacy statement leest u hoe wij dat doen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens.

 

1. Persoonsgegevens
Als zorgaanbieder verwerkt de Aureus Kliniek persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een persoon. Zo vragen wij u bijvoorbeeld om uw naam, adres, geboortedatum en e-mailadres en ook om u te legitimeren zodat wij er zeker van zijn dat u bent wie u zegt te zijn. Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om uw Burgerservicenummer (BSN) te registeren. Dit alles vanuit het oogpunt van een correcte en veilige zorgverlening.

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen kan het zijn dat de Aureus Kliniek u vraagt een aantal vragen te beantwoorden over bijvoorbeeld uw ziektebeeld, eventuele medicijnen die u gebruikt, andere klachten/aandoeningen die u wellicht heeft en soms ook over bijvoorbeeld uw leefgewoonten. Gegevens betreffende de gezondheid zijn bijzondere gegevens, waaraan voor de verwerking ervan in wet- en regelgeving extra eisen zijn gesteld. Dergelijke gegevens worden vastgelegd in een medisch dossier dat voor u wordt aangelegd. Hiertoe zijn wij op grond van de wet verplicht. Het medisch dossier bevat onder andere de voor- en na foto’s, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Alle gegevens in uw dossier worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Tot slot, als u de website www.aureuskliniek.nl bezoekt, gebruiken wij cookies om de website te verbeteren. Meer informatie over de omgang met cookies vindt u in ons cookiebeleid, dat is te raadplegen op onze website.

 

2. De verantwoordelijke
De Aureus Kliniek verwerkt persoonsgegevens volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de Aureus Kliniek, gevestigd aan de Nieuwe Es nr. 59, te (4254 AW) Sleeuwijk.

 

3. Doeleinden van de verwerking
De Aureus Kliniek verwerkt uw gegevens ten behoeve van:

  1. de (uitvoering van de) geneeskundige behandelingsovereenkomst, oftewel de zorgverlening aan u;
  2. de kwaliteit van de zorgverlening;
  3. het declareren van de geleverde zorg;
  4. de nakoming van een wettelijke verplichting;
  5. de (uitvoering van de) koopovereenkomst die u bent aangegaan door op de website www.aureuskliniek.nl een product te bestellen;
  6. het onderhouden van een relatie met u;
  7. het u op de hoogte houden van nieuws over de Aureus Kliniek en/of van aanbiedingen en/of van nieuwe producten of behandelingen van de Aureus Kliniek.

 

4. Wie hebben toegang tot uw gegevens
Alleen bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst rechtstreeks betrokkenen, waarnemers of vervangers hebben toegang tot uw gegevens.

De Aureus Kliniek kan ook andere bedrijven inzetten om taken namens de Aureus Kliniek uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn het verwerken van betalingen en het versturen van bestellingen.

Allen hebben alleen toegang tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

 

5. Geheimhoudingsplicht
Alle medewerkers van de Aureus Kliniek hebben een geheimhoudingsplicht. Zij zijn ofwel aan het medisch beroepsgeheim gebonden of aan een contractuele geheimhoudingsplicht die geldt voor alle gegevens waarvan zij kennis nemen in de uitoefening van hun werkzaamheden.

Ook de derde partijen die de Aureus Kliniek inschakelt ten behoeve van ondersteuning van de zorgverlening, zoals de verwerker van de betalingen en de leverancier die uw bestelling in opdracht van de Aureus Kliniek bij u bezorgt, zijn gebonden aan de contractuele afspraken die wij met hen hebben gemaakt. Op deze manier zorgt de Aureus Kliniek ervoor dat met uw gegevens zorgvuldig wordt omgegaan en niet voor andere doeleinden worden verwerkt dan waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt.

 

6. Gegevensverstrekking aan derden
De Aureus Kliniek verstrekt geen gegevens aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, behoudens in de gevallen waarin zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijk voorschrift of op een andere grondslag haar beroepsgeheim mag doorbreken. Van dat laatste is sprake bij een zogeheten conflict van plichten. Hier is niet snel sprake van. Het moet gaan om een noodsituatie waarbij het bewaren van het medisch beroepsgeheim ernstig nadeel of gevaar zou opleveren voor u of een ander. Bij een wettelijke verplichting kunt u denken aan de verplichting calamiteiten te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de periodieke controles die zorgverzekeraars uitvoeren ten aanzien van de ingediende declaraties. De Aureus Kliniek verstrekt alleen medewerking aan een verzoek van een autoriteit tot verstrekking van persoonsgegevens na een controle of de gegevensopvraging wel aan de in de wet- en regelgeving gestelde eisen voldoet. Zo zijn zorgverzekeraars bij hun controles over ingediende declaraties gebonden aan protocollen.

 

7. Bewaartermijn persoonsgegevens
De Aureus Kliniek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verwerkt, tenzij een langere bewaartermijn bij wet verplicht is gesteld. Hoe lang uw gegevens worden bewaard is dus afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Voor medische gegevens geldt een bewaartermijn van in beginsel 15 jaar.

 

8. Beveiligingsmaatregelen
De Aureus Kliniek heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Mocht onverhoopt toch sprake zijn van verlies of onrechtmatige gegevenswerking dan meldt de Aureus Kliniek dat aan de Autoriteit Persoonsgegevens en, indien de wet dit voorschrijft ook aan de betrokkenen van wie gegevens zijn verloren of onrechtmatig verwerkt. De Aureus Kliniek is hiertoe op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens sinds 1 januari 2016 verplicht.

 

9. Uw rechten
U heeft op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst recht op inzage in uw persoonsgegevens, correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens en vernietiging van persoonsgegevens. Ook heeft u op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming recht op dataportabiliteit.

Inzagerecht
Voor inzage kunt u altijd langskomen in de Aureus Kliniek. Wel dient u zich bij een verzoek om inzage te legitimeren. De Aureus Kliniek verstrekt geen persoonsgegevens als zij niet zeker weet dat de juiste persoon het inzageverzoek doet.

Wenst u een kopie van (delen van) uw medisch dossier dan vragen wij u een schriftelijk verzoek daartoe in te dienen, vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. U kunt uw verzoek per post of per e-mail (info@aureuskliniek.nl) indienen. Het dossier wordt aangetekend naar u verstuurd. De Aureus Kliniek kan kosten in rekening brengen voor het verstrekken van een kopie van (delen van) uw medisch dossier.

Vraagt een ander dan u om een kopie van uw medisch dossier dan is hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming nodig.

Uw behandelend arts wordt altijd op de hoogte gesteld van een verzoek om inzage.

Correctie- en aanvullingsrecht
Bent u van mening dat uw gegevens niet (langer) juist of volledig zijn dan kunt u per post of per e-mail (info@aureuskliniek.nl) een schriftelijk verzoek om correctie en/of aanvulling doen. Een aanvulling kan bijvoorbeeld een door u geschreven verklaring zijn waarin u uw zienswijze over de behandeling uiteenzet of een second opinion die u heeft laten verrichten.

Vernietigingsrecht
U kunt de Aureus Kliniek schriftelijk verzoeken, per post of per e-mail (info@aureuskliniek.nl) om (delen van) uw medisch dossier te vernietigen. Vernietiging kan verstrekkende gevolgen hebben. De Aureus Kliniek beslist op een verzoek tot vernietiging binnen drie maanden.

Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht om de informatie uit uw dossier te (laten) exporteren in een standaard sjabloon. Dit maakt de overdracht aan een andere zorgaanbieder mogelijk. Als u hiervan gebruik wenst te maken ontvangen wij het verzoek daartoe graag per e-mail (info@aureuskliniek.nl).

 

10. Uw bijdrage aan de privacy binnen de Aureus Kliniek
De Aureus Kliniek doet haar uiterste best uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Maar ook u kunt een steentje bijdragen aan de privacybescherming van onze klanten/cliënten. Door bijvoorbeeld aan onze balie gepaste afstand te houden tot u aan de beurt bent respecteert u de privacy van anderen.

Ook vragen wij u geen foto-, film- en/of geluidsopnamen te maken waarop anderen of hun gegevens staan zonder dat die anderen hier toestemming voor hebben gegeven. Extra voorwaarde voor foto-, film- en/of geluidsopnamen van een van onze medewerkers is dat zij niet gehinderd worden bij het uitvoeren van hun taak. Indien u het gesprek met uw zorgverlener wenst op te nemen, verzoeken wij u dit vooraf aan te geven bij deze persoon.

 

11. Nieuwsbrieven
De Aureus Kliniek stuurt periodiek nieuwsbrieven rond, met daarin reclame en/of informatie over producten die gelijk of gelijksoortig zijn aan de producten die u bij de Aureus Kliniek besteld heeft en/of over behandelingen die gelijk of gelijksoortig zijn aan de behandeling die door de Aureus Kliniek reeds bij u is uitgevoerd. Daarop wordt u bij het plaatsen van de bestelling respectievelijk bij het tot stand komen van de overeenkomst gewezen. Bij het plaatsen van de bestelling respectievelijk bij het aangaan van de overeenkomst wordt u de mogelijkheid geboden om aan te geven of aan te vinken dat u geen nieuwsbrieven wenst te ontvangen.

U heeft te allen tijde het recht om aan te geven geen nieuwsbrief meer te willen ontvangen. Dit kunt u onder andere doen door een e-mail te sturen (info@aureuskliniek.nl) of door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee u zich afmeldt voor de nieuwsbrieven.

 

12. Wijzigingen
Door snelle technische ontwikkelingen of gewijzigde wet- en/of regelgeving kan het soms nodig zijn om dit privacy statement aan te passen. De Aureus Kliniek behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement worden hier gepubliceerd. De Aureus Kliniek raadt u aan om met enige regelmaat het privacy statement te controleren.

 

13.  Contact en/of bezwaar
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van het lezen van dit privacy statement,  vindt u dat het handelen van de Aureus Kliniek niet in overeenstemming is met het privacy statement of heeft u bezwaar tegens onze gegevensverwerking, dan vernemen wij dat graag van u.