Disclaimer

Artikel 1: Definities

 1. In deze disclaimer worden de volgende definities gebruikt:
  1. Aureus Kliniek: de gebruiker van deze disclaimer: Aureus Kliniek gevestigd aan Nieuwe Es 59 te Sleeuwijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 93462778;
  2. bezoeker: de bezoeker van de website;
  3. website: de website www.aureuskliniek.nl waar de klant producten bij Aureus Kliniek kan bestellen en waar de klant informatie kan vinden over Aureus Kliniek.

 

Artikel 2: Inhoud

 1. Aureus Kliniek behoudt zich het recht voor de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd
 2. Aureus Kliniek kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor deze door de bezoeker wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins, met uitzondering van hetgeen is opgenomen in artikel 2.3. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie die op de website staat.
 3. Het aanbod in de webshop op de website bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de bezoeker mogelijk te maken. Afbeeldingen van de aangeboden producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Aureus Kliniek niet.

 

Artikel 3: Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via de website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, logo’s en foto’s) berusten bij Aureus Kliniek of bij haar licentiegever. Het is niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke toestemming van Aureus Kliniek, de website of de daarop aangeboden informatie: te kopieëren, te publiceren, te verspreiden, aan te passen, te verhuren, uit te lenen, te verkopen of te distribueren.
 2. Afdrukken van pagina’s is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

 

Artikel 4: Aansprakelijkheid

 1. De informatie op de website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie die op de website staat in het bijzonder niet aan de voor en na foto’s van behandelingen die op de website staan. Aureus Kliniek garandeert niet dat een behandeling hetzelfde resultaat oplevert als te zien is op de voor en na foto’s van een zelfde soort behandeling op de website.
 2. Aureus Kliniek garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Aureus Kliniek wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van het (ongestoord) gebruik van de website uitdrukkelijk van de hand.

 

Artikel 5: Links naar websites van derden

 1. In het geval dat Aureus Kliniek links van haar website naar een website van derden verschaft, zoals, maar zeker niet beperkt tot, naar social media websites, of een derde toestaat een link van zijn website naar die van de website van Aureus Kliniek te plaatsen, dan dient de bezoeker zich ervan bewust te zijn dat Aureus Kliniek geen garantie verleent en geen verantwoording aanneemt met betrekking tot de inhoud of praktijken van zulke derden of hun websites. Zulke websites staan niet onder controle van Aureus Kliniek en Aureus Kliniek verschaft deze links en/of staat deze toe uitsluitend als een gemak voor de bezoeker. De opname van een link houdt geen aansluiting, bevestiging of aanname door Aureus Kliniek in. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.