Klachtenregeling

Wanneer u niet tevreden bent over de scholing in de Aureus Kliniek en komt u na overleg met uw contactpersoon bij het instituut er niet uit, dan kunt u in de meeste gevallen een klacht indienen bij de klachtenregeling van het Nederlands Samenwerkingsverband Artsen en Schoonheidsspecialisten, NLSAS.

Hieronder treft u de klachtenregeling in zijn geheel aan. Schroom niet om uw klacht bespreekbaar te maken, het kan namelijk ook zijn dat de trainer leert!

Klachtenregeling Aureus Kliniek inzake alle cursussen, trainingen of opleidingen als zijnde geregistreerd op haar website: www.aureuskliniek.nl.

F.P. Schoofs, arts-opleider en eigenaar van de Aureus Kliniek , nader te noemen als Aureus Kliniek te Sleeuwijk.

Overwegende

Dat het voor een zorgvuldige omgang met een deelnemer gewenst is, dat deze zich met eventuele klacht(en) over de uitvoering van een cursus, training of opleiding kan wenden tot een Klachtencommissie indien bespreking van zijn/haar onvrede met de docent/trainer/opleider/adviseur van betreffende geregistreerde opleider niet tot een bevredigend resultaat leidt.

Artikel 1: Begrippen
Deelnemer
Ieder die geldig deelneemt of heeft deelgenomen aan een cursus, training of opleiding welke geregistreerd staat als geaccrediteerde opleiding op onze website.

Klachtencommissie
De Klachtencommissie van NLSAS inzake cursussen, trainingen of opleidingen.

Commissaris
De Stichtingscommissaris van Stichting Kwaliteit en Toetsing NLSAS Opleidingen.

Cursus, training of opleiding
De cursus, training of opleiding die als zijnde geaccrediteerd en geregistreerd bij CRKBO wordt aangeboden of georganiseerd.

Docent/trainer/opleider
De persoon die in opdracht van de Aureus Kliniek of het registreerde opleidingsinstituut de cursus, training of opleiding uitvoert.

Klacht
Iedere schriftelijke uiting van onvrede over een cursus, training of opleiding gericht aan de Klachtencommissie met het verzoek om een onderzoek in te stellen en een oordeel te vellen.

Klager
Degene die een schriftelijke klacht bij de Klachtencommissie heeft ingediend.

Artikel 2: Ontvankelijkheid

 1. De deelnemer en degene in wiens opdracht deze aan de cursus, training, opleiding of traject deelneemt, of heeft deelgenomen, kan een maand na afsluiting van de cursus, training of opleiding een schriftelijke klacht over de uitvoering van de cursus, training of opleiding indienen bij de Klachtencommissie.
 2. De Klachtencommissie kan beslissen dat een klacht die pas wordt ingediend na de in het eerste lid genoemde termijn, toch in behandeling wordt genomen, indien, naar het oordeel van de commissie, van de klager redelijkerwijs niet kon worden gevraagd dat hij zijn klacht eerder indiende.
 3. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.
 4. De geregistreerde klachten worden voor een periode van 3 jaar bewaard.

Artikel 3: Samenstelling van de Klachtencommissie

 1. De Klachtencommissie bestaat in eerste instantie uit bestuursleden van NLSAS, een commissaris van de klachtencommissie en tenminste 1 onafhankelijke specialist. Zij onderzoeken de klacht die is ingediend volgens de in artikel 5 beschreven klachtprocedure. Leden van de commissie kunnen enkel vervangen worden voor andere onafhankelijke personen, aangewezen door de stichtingscommissaris van NLSAS.

Artikel 4: Taak van de Klachtencommissie

 1. De Klachtencommissie heeft de taak om de bij haar ingediende klachten te onderzoeken en daarover een oordeel te geven. Dit oordeel heeft de vorm van een advies aan de stichtingscommissaris.

Artikel 5: Klachtprocedure

 1. Nadat de klacht is ingediend krijgt de klager binnen 5 werkdagen een bericht dat zijn klacht bij NLSAS is ontvangen.
 2. De Klachtencommissie onderzoekt de ontvankelijkheid van de klacht. Is de klacht niet ontvankelijk, dan laat hij dit schriftelijk en inhoudelijk onderbouwd aan de klager weten.
 3. Is de klacht wel ontvankelijk, dan zal de opleider van de betreffende cursus, training of opleiding verzocht worden een schriftelijke reactie op deze klacht te geven.
 4. De Klachtencommissie zendt een afschrift daarvan naar de klager.
 5. Is het naar het oordeel van de Klachtencommissie niet mogelijk op basis van de klacht en de reactie van de betrokken trainer/opleider zich een oordeel te vormen, dan hoort de Klachtencommissie de klager en de betrokken trainer/opleider in elkaars aanwezigheid.
 6. Indien bovenstaande niet leidt tot een voor beide partijen geschikte oplossing, is er beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde die niet werkzaam is voor NLSAS.

Artikel 6: Het oordeel van de Klachtencommissie en beroepsmogelijkheid

 1. De Klachtencommissie komt binnen vier weken na ontvangst van de klacht tot haar oordeel. Dit oordeel heeft het karakter van een schriftelijk advies aan de commissaris.
 2. De Klachtencommissie zendt tevens een afschrift van haar oordeel naar de klager.
 3. Verlenging van de in lid 1 genoemde termijn is mogelijk met twee periodes van maximaal vier weken.
 4. Indien de verlenging noodzakelijk is, maakt de Klachtencommissie deze verlenging aan de klager bekend.
 5. Het oordeel van de eerder genoemde onafhankelijke derde (artikel 5.6) is bindend en eventuele consequenties worden zo snel mogelijk afgehandeld.

Artikel 7: Reactie commissaris

 1. Uiterlijk twee weken na ontvangst van het oordeel van de Klachtencommissie, maakt de commissaris zijn schriftelijke reactie op het oordeel van de Klachtencommissie bekend. Deze reactie is bindend voor alle partijen, tenzij er sprake is van een beroepsmogelijkheid.
 2. De commissaris zendt binnen twee weken na ontvangst van het oordeel van de Klachtencommissie een afschrift van zijn reactie aan de klager en de betrokken docent/trainer/opleider.
 3. Verlenging van deze termijn is met maximaal twee weken mogelijk. Deze verlenging wordt eveneens schriftelijk bekend gemaakt aan de klager en de betrokken docent/trainer/opleider.
 4. In geval van beroepsmogelijkheid zal, na ontvangst van de bindende uitspraak van de onafhankelijke derde, de uitspraak samen met de verbonden consequenties aan zowel klager als betrokken docent/trainer/opleider schriftelijk worden verstuurd.

Sleeuwijk, 17 mei 2016

F.P. Schoofs
Cosmetisch arts, opleider en eigenaar van de Aureus Kliniek